0001 02 03 04 05 07 08 09 10 logo_lgd

Partnerstwo

 

- plsk2.jpg- plsk1.jpg

 

 

 

 Partnerem Wiodącym projektu jest Gmina Żurawica. PW jest odpowiedzialny za przygotowanie wniosku, załączników do wniosku, koordynację działań zarówno w ramach własnej struktury, jak i w zakresie dotyczącym Partnera. Zgodnie z zapisami Programu, PW odpowiada za złożenie wniosku i scalenie koncepcji wspólnego przedsięwzięcia. Gmina Żurawica rozpisała zadania przeznaczone dla poszczególnych partnerów, wyznaczyła osoby odpowiedzialne za ich realizację, ustanowiła model zarządzania projektem w celu maksymalizacji efektywnego systemu wdrażania. Sprawne zarządzanie jest szczególnie istotne w przypadku projektów komplementarnych, związanych z realizacją zadań inwestycyjnych po obu stronach granicy. Model zarządzania projektem został zaakceptowany przez obie strony, tj. PW i partnera słowackiego. Gmina Żurawica będzie odpowiedzialna za realizację zadania Budowa drogi gminnej – ul. M. Króla i M. Kopernika w Żurawicy oraz za organizację konferencji podsumowującej realizację projektu.

Partner projektu odpowiedzialny będzie za rzeczowe i finansowe wykonanie projektu realizowanego po stronie słowackiej, tj. budowy drogi (ścieżki) do monastyru w Ladomirovej oraz za organizację konferencji promującej region i zabytki słowackiego pogranicza.  Pozostałe działania, bezpośrednio związane z wdrażaniem projektu, w tym promocja projektu, będą realizowane wspólnie w ramach powołanego zespołu projektowego.

Wspólne przygotowanie projektu

Projekt został wspólnie przygotowany przez obie strony. Partnerzy mają wyznaczone konkretne zadania, za które są odpowiedzialni. "Związanie" partnerów z projektem nastąpiło poprzez wspólne wyznaczenie celów, budżetu, terminów realizacji działań. Współpracy służyć będzie doświadczenie partnerów oraz jasno określone cele i zadania. Konceptualizacja projektu dokonała się na drodze wspólnych ustaleń, z uwzględnieniem możliwości finansowych i potrzeb partnerów. Partnerzy projektu odpowiadali za przygotowanie niezbędnych dokumentów wymaganych prawem krajowym i lokalnym oraz opracowanie harmonogramu działań na terenie własnej jednostki. Efekty pracy zespołów roboczych zostały scalone – w ramach działań przygotowawczych – w postaci niniejszego wniosku.

Wspólna realizacja projektu

Partnerzy mają precyzyjnie określone zakresy odpowiedzialności oraz cele i zadania. Uwzględniono również ryzyko związane z realizacją projektu. Za niektóre etapy partnerzy projektu odpowiadają wspólnie (np. promocja, konferencje podsumowujące i promocyjne) a za niektóre (np. realizacja zakresu rzeczowego) oddzielnie, na terenie Słowacji bądź Polski. Całość projektu ograniczona jest ramami czasowymi, zaakceptowanymi przez partnerów. Realizacja projektu rozpocznie się w czerwcu 2010 r. i potrwa do listopada 2014 r. Partnerzy będą na bieżąco monitorować postępy realizacji projektu i informować o ewentualnych odchyleniach w harmonogramie. 

Wspólny personel

Każdy z partnerów ma jasno określoną rolę w projekcie. Poszczególni pracownicy, będący członkami zespołu projektowego, są świadomi odpowiedzialności za powierzony im zakres obowiązków. Dla pełniejszej koordynacji działań ustanowiony został koordynator projektu. Podział zadań został zaakceptowany przez partnerów. Po stronie słowackiej w projekt zaangażowane będą dwie osoby zaś po stronie polskiej trzy. Dla potrzeb projektu ustanowiono koordynatora projektu (po stronie polskiej), który będzie odpowiedzialny za całość procesu zarządzania projektem – rozliczanie, raportowanie, sprawozdawczość. Tylko ta osoba będzie wynagradzana w ramach projektu i tylko te koszty będą kwalifikowane – ze względu na specyfikę, zakres obowiązków i odpowiedzialności. Pozostałe osoby będą działały na rzecz projektu w ramach dotychczasowego zakresu obowiązków.

Wspólne finansowanie

Projekt posiada wspólny budżet z podziałem finansowym na poszczególnych partnerów dla działań przez nich realizowanych. W tym celu ustanowione zostanie oddzielne konto bankowe, na które będą przekazywane środki pochodzące z EFRR oraz od partnerów projektu. Wkład finansowy partnerów potwierdzony został stosownymi oświadczeniami o współfinansowaniu oraz zapewnieniu niezbędnych środków w budżetach jednostek samorządu terytorialnego. Budżet jest jasny, przejrzysty, odpowiadający zakresowi prac i zaangażowaniu partnerów. Został on przygotowany z uwzględnieniem zasady efektywności, do niezbędnego minimum ograniczając wydatki związane z promocją oraz zarządzaniem projektem. Wydatkowane środki będą rozdysponowane zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi udzielania zamówień publicznych.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy TransgranicznejRzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013.

Administrator Żurawica

Partnerstwo - galeria

 
Partnerstwo
 
Partnerstwo
 
Partnerstwo
 
Partnerstwo
 
Urząd Gminy Żurawica,
ul. Ojca Św. Jana Pawła II 1, 37-710 Żurawica, pow. przemyski, woj. podkarpackie
tel.: 16 671 33 78, fax: 16 672 39 40, email: zuragmina@wp.pl, http://www.zurawica.pl
NIP: Urzędu Gminy Żurawica - 795-16-98-280, Regon: 000551177
NIP Gminy Żurawica: 795-23-07-347, Konto Bank Spółdzielczy w Żurawicy 36 9113 0004 2001 0000 0127 0004
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8