Przejdź do wersji zoptymalizowanej dla osób niewidzących i słabowidzących
Przejdź do wyszukiwarki
Przejdź do menu górnego
Przejdź do treści głównej
Przejdź do menu prawego
Przejdź do mapy serwisu
Przejdź do stopki
Urząd Gminy Żurawica Urząd Gminy Żurawica Urząd Gminy Żurawica Urząd Gminy Żurawica Urząd Gminy Żurawica Urząd Gminy Żurawica Urząd Gminy Żurawica Urząd Gminy Żurawica
Urząd Gminy Żurawica

ul. Ojca Św. Jana Pawła II 1
37-710 Żurawica

Dane kontaktowe

Tel.: 16 671 33 78
E-mail: zuragmina@wp.pl
NIP: 795-230-73-47

- mapa.png

Zamknij pasek info24 Zatrzymaj pasek info24 Uruchom pasek info24
Wiadomości z Polski     |     Wiadomości ze Świata     |     Rozkład PKP     |     Rozkład PKS     |     Rozkład LOT     |     Kursy walut     |     Giełda     |     Lotto     |     Pogoda     |     

Charakterystyka projektu

 

- plsk1.jpg- plsk2.jpg

 

 

 

 

Charakterystyka projektu

Projekt „Drogi do rozwoju” realizowany jest w partnerstwie polsko-słowackim. Idea projektu zrodziła się ze wspólnoty problemów, sytuacji społeczno-ekonomicznej oraz wspólnej wizji rozwiązywania problemów. Spełnienie wszystkich kryteriów prawdziwego partnerstwa pozwala na klarowny i precyzyjny podział zadań pomiędzy poszczególnych partnerów. Obie strony będą w jednakowy sposób zaangażowane w realizację zadań na swoim terenie. Powołane zostały dwa zespoły (po polskiej i słowackiej stronie) oraz koordynator projektu. Dobór osób zaangażowanych we wdrażanie projektu uwzględniła lokalne możliwości oraz skalę projektu. Partnerzy projektu współpracują ze sobą od kilku lat, uczestniczą w realizacji wielu inicjatyw, co daje gwarancję należytego wykonania powierzonych zadań.

Głównym celem programu jest aktywizacja lokalnych społeczności do podejmowania inicjatywy gospodarczej. Impulsem zachęcającym do takiej działalności mają być działania podejmowane przez lokalny samorząd. Osiągnięcie tego celu możliwe będzie poprzez inwestycje infrastrukturalne, które udostępnią tereny inwestycyjne i miejsca atrakcyjne kulturowo i turystycznie. Grupę docelową stanowią mieszkańcy z terenów miejscowości Ladomirova i Żurawica, którzy będą bezpośrednio korzystać z produktów działania a także turyści i osoby zainteresowane prowadzeniem działalności gospodarczej. Wspólne rozwiązywanie problemów obszarów przygranicznych, pozwoli na skuteczniejszą walkę z marginalizacją obszaru, będącą podstawową barierą w rozwoju obu miejscowości. Podobieństwo sytuacji społecznej wynika m.in. z położenia geograficznego. Obie miejscowości znajdują się w obszarze oddziaływania programu. Podejmowane działania, korzystne dla lokalnej wspólnoty, będą oddziaływać na cały obszar przygraniczny. Interwencja w dwóch kluczowych dla rozwoju dziedzinach –gospodarce i turystyce, pozwolą na osiągnięcie efektu transgranicznego – promocji regionu i uczynienia go atrakcyjniejszym dla inwestorów i turystów. Odpowiednia promocja projektu i przejrzysty podział działań pozwolą na sprawną realizację wspólnego projektu. Gmina Żurawica wykona drogę nr 116578R o długości 1,600 km - ul. Marcina Króla i ul. Mikołaja Kopernika zaś Obec Ladomirova wykona drogę dojazdową do monastyru wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Inwestycje realizowane przez partnerów są zgodne z aktualnymi kierunkami rozwoju poszczególnych miejscowości, uwzględniają zapisy Odnowionej Strategii Lizbońskiej oraz Goeteborskiej. Zrównoważony rozwój możliwy jest poprzez stworzenie odpowiednich warunków dla transferu wiedzy, nowoczesnych technologii i rozwiązań innowacyjnych. Działania w infrastrukturę przyczyniają się do większej aktywności gospodarczej mieszkańców. Dogodne warunki to jednak tylko szansa na rozwój. Dzięki wdrażaniu zapisów dokumentów strategicznych, realizacji polityk horyzontalnych, osiągnięcie celu głównego – zapewnienie zrównoważonego rozwoju – jest możliwe na poziomie lokalnym, zwłaszcza w aspekcie współpracy transgranicznej.

Grupy docelowe

Bezpośrednimi beneficjentami projektu będą mieszkańcy obu przygranicznych obszarów. To w odpowiedzi na ich sugestie władze obu lokalnych społeczności podjęły działania, zmierzające do wspólnej realizacji projektu. Problemy zidentyfikowane przez samorządy, dzięki wdrożeniu projektu, zostaną w znacznej mierze ograniczone. Mieszkańcy Gminy Żurawica zyskają nowe połączenie komunikacyjne z drogą krajową oraz z drogą powiatową (zmniejszy odległość i zapewni lepsze połączenie z przejściem granicznym w Barwinku). Zwiększenie powierzchni terenów, które uzyskają lepszą dostępność komunikacyjną, przyczyni się do aktywizacji gospodarczej regionu. Wyposażenie w podstawową infrastrukturę pozwoli na rozwinięcie i poszerzenie działalności gospodarczej, zwłaszcza podmiotom związanym z sektorem turystycznym. Grupy docelowe zostały zdefiniowane na etapie przygotowania wniosku projektowego, we współpracy z partnerem zagranicznym, z uwzględnieniem potrzeb mieszkańców i celami programu.

Główny cel projektu

Głównym celem projektu jest poprawa integracji przestrzennej obszaru, zwiększenie jego dostępności i atrakcyjności dla mieszkańców, inwestorów i turystów

Cele szczegółowe

1. aktywizacja lokalnych społeczności poprzez stworzenie odpowiednich warunków dla rozwoju działalności gospodarczej
2. poprawa dostępności przestrzennej obszaru polsko-słowackiego pogranicza poprzez budowę i modernizację dróg
3. stworzenie niezbędnej infrastruktury dla rozwoju przedsiębiorczości
4. udostępnienie obszarów atrakcyjnych turystycznie i gospodarczo 
5. tworzenie podstaw do rozwoju trwałego partnerstwa polsko-słowackiego
6. wykorzystanie istniejących historycznych, kulturowych i przyrodniczych walorów regionu dla celów turystycznych

Opis działań

Etapy projektu:

I. prace przygotowawcze – w zależności od zakresu i stanu zaawansowania prac, zadania zostały podzielone pomiędzy poszczególnych partnerów.

Działania:

  1. 1. opracowanie i przygotowanie dokumentacji [produkt – dokumentacja projektowa],
  2. 2. konsultacje założeń projektowych (określenie wskaźników produktu i rezultatu), 
  3. 3. kształt budżetu, zasady zarządzania projektem, określenie personelu odpowiedzialnego za wdrażanie projektu) [produkt- wniosek aplikacyjny, załączniki, spotkania z partnerami];

II. Zarządzanie projektem

Działania:

  1. 1. zatrudnienie koordynatora,
  2. 2. zatrudnienie ekspertów (w tym tłumacze) i inspektorów nadzoru;
  3. 3. bieżąca sprawozdawczość i monitoring; podróże związane z realizacją i wdrażaniem projektu, materiały biurowe i rachunek bankowy

III. wyposażenie projektu

Działania: a. zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem - notebooki – 1 szt.; b. Zakup sprzętu dodatkowego - drukarki x 1; aparat fotograficzny x 1 c. meble (1 biurko, 1 krzesło)

IV. roboty budowlane – Działania: a. budowa drogi gminnej nr 116578R ul. Marcina Króla i Mikołaja Kopernika w Żurawicy. [produkt: nowa droga o długości 1,600 km]

b. droga dojazdowa do monastyru w Ladomirovej - 0,1 km wraz z infrastrukturą towarzyszącą

V. promocja projektu.

Działania:

a. wykonanie tablic informacyjnych i pamiątkowych;

b. wykonanie materiałów promocyjnych dla lokalnej prasy

c. konferencje poświęcone wzajemnej współpracy. [Produkty: tablice informacyjne i pamiątkowe; art. prasowe i audycje radiowe i TV]; Działania inwestycyjne będą rozdzielone pomiędzy partnerów projektu. Etap II i III w całości powierzony został Gminie Żurawica- sprzęt zostanie przekazany partnerowi zagranicznemu. Za pozostałe etapy partnerzy będą odpowiedzialni wspólnie, zgodnie z ustaleniami przeprowadzonymi podczas spotkań w Ladomirovie i Żurawicy). Zakup sprzętu komputerowego i aparatu fotograficznego służyć będą lepszemu przepływowi informacji i bardziej komfortowej pracy – także przygotowaniu promocji. Aparat służył będzie dokumentowaniu postępów wdrażania projektu a także celom promocyjnym. Działania inwestycyjne są niezbędne dla osiągnięcia zakładanego celu projektu. Zakupiony sprzęt zostanie wykorzystany do wdrożenia wspólnie opracowanej strategii promocji projektu.

Administrator Żurawica

Kontakt

Urząd Gminy Żurawica,
ul. Ojca Św. Jana Pawła II 1, 37-710 Żurawica, pow. przemyski, woj. podkarpackie
tel.: 16 671 33 78, fax: 16 672 39 40, email: zuragmina@wp.pl, http://www.zurawica.pl
NIP: Urzędu Gminy Żurawica - 795-16-98-280, Regon: 000551177
NIP Gminy Żurawica: 795-23-07-347, Konto Bank Spółdzielczy w Żurawicy 36 9113 0004 2001 0000 0127 0004

Godziny pracy urzędu

poniedziałek - 7:30 do 15:30
wtorek - 7:30 do 15:30
środa - 8:00 do 16:00
czwartek - 7:30 do 15:30
piątek - 7:30 do 15:30

Konto bankowe

Bank Spółdzielczy w Żurawicy
36 9113 0004 2001 0000 0127 0004
Druk przelewu bankowego (plik xls)
W tytule przelewu prosimy o podanie imienia, nazwiska, adresu i tytułu wpłaty (np: opłata za śmieci za okres.....)

Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
projekt i hosting: INTERmedi@ | zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Zamknij